About
IBOM là m?t gi?i pháp t?ng th? trong linh v?c qu?n lý d?u tu & thi công công trình, du?c thi?t k? và phát tri?n v?i m?c tiêu bao quát du?c công vi?c c?a t?t c? các phòng ban, liên k?t công vi?c và d? li?u c?a các phòng ban, d? án, t? dó t?ng h?p, phân tích, dánh giá d? h? tr? ra quy?t d?nh. IBOM cung c?p các ph?n m?m h? tr? doanh nghi?p nhu: IBOM.OS, IBOM.CS, IBOM.ES, IBOM.MS, IBOM.IS
Brand: Gi?i pháp Qu?n lý Ð?u tu & Thi công công trình Ibom
Ð?a ch?: T?ng 9, Tòa nhà Linh Anh, S? 47-49 Khu?t Duy Ti?n, P.Thanh Xuân B?c, Q.Thanh Xuân, TP. Hà N?i
Post Code: 11400
Phone: 0966.615.152
Website: https://ibom.vn/
Comments
Issues with this site? Let us know.