About
INOX Y?n Thanh t? hào là nhà phân ph?i INOX l?n nh?t khu v?c mi?n b?c chuyên cung c?p các s?n ph?m inox: ?ng inox, m?t bích inox, ph? ki?n inox, các lo?i van inox, kh?p n?i và v?t tu ph? chuyên dùng inox. Ðu?c thành l?p t? nam 2003, tr?i qua hon 20 nam hình thành và phát tri?n trong linh v?c s?n xu?t và phân ph?i các s?n ph?m inox công nghi?p hàng d?u Vi?t Nam.
Brand: Công ty TNHH Thuong m?i d?ch v? k? thu?t Y?n Thanh
Ð?a ch?: S? 571, Ðu?ng Gi?i Phóng, Qu?n Hoàng Mai, TP. Hà N?i
Post Code: 11700
Phone: 0962.955.836
Website: https://inoxyenthanh.vn/
Comments
Issues with this site? Let us know.