About
Google D?ch: D?ch van b?n và l?i nói gi?a các ngôn ng? khác nhau.
Google Keep: Ghi chú và danh sách vi?c làm.
Google Photos: Luu tr? và ch?nh s?a ?nh.
Google Play: C?a hàng ?ng d?ng cho thi?t b? Android.
Google Cloud Platform: N?n t?ng di?n toán dám mây cung c?p các d?ch v? nhu luu tr?, máy tính và m?ng.
Comments
Issues with this site? Let us know.