About
V?i kinh nghi?m dày d?n trong linh v?c bình lu?n bóng dá, H?a Huy L?i luôn mang d?n cho ngu?i xem nh?ng màn bình lu?n chuyên sâu, d?y tính chuyên môn. Anh phân tích k? càng t?ng pha bóng, di sâu vào chi?n thu?t và l?i choi c?a các d?i bóng, giúp ngu?i xem n?m b?t rõ hon v? tr?n d?u. #huahuyloi #binhluanhuahuyloi #binhluanvienbongdahuahuyloi #adminmomtv #ceomomtv Thông tin chi ti?t: Website: https://momtv.live/hua-huy-loi/ SÐT: 0851233217 Email: qc.momtv@gmail.com Ð?a ch?: 54 Ðu?ng 3B, Phong Phú, Bình Chánh, H? Chí Minh
Comments
Issues with this site? Let us know.